OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) regulują jednoznacznie wszystkie sprzedaże i dostawy realizowane przez PTE – Pulp Test Equipment GmbH („PTE Austria”), także wtedy, gdy w indywidualnym przypadku, w szczególności w przypadku przyszłych zamówień uzupełniających lub kontynuacyjnych, nie zostały one wyraźnie przywołane.

1.2. Odstępstwa od niniejszych warunków są ważne i wiążące tylko wtedy, gdy PTE Austria wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie. Ogólne warunki zakupu Kupującego lub podobne jednostronne warunki Kupującego nie stają się częścią umowy, nawet jeśli są one powoływane lub zawarte w przyjętym przez PTE Austria zamówieniu.

2. ZAWIERANIE UMÓW

2.1. Oferty PTE Austria są ofertami szacunkowymi bez konsekwencji prawnych. Z wypowiedzi lub zdjęć pojawiających się w katalogach, na stronach internetowych, w folderach, materiałach promocyjnych i tym podobnych nie można wywodzić żadnych praw. Ustne oświadczenia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez PTE Austria na piśmie.

2.2. Wszystkie oferty PTE Austria są ważne przez 30 dni, chyba że na piśmie postanowiono inaczej.

2.3. Walutą obowiązującą we wszystkich ofertach jest EURO, chyba że w ofertach wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie.

2.4. Gdy Kupujący chce złożyć zamówienie na produkty PTE Austria Zamówienia muszą być złożone w formie pisemnej, z odniesieniem do jednej z zakodowanych ofert PTE Austria, podpisane przez osoby posiadające wystarczające uprawnienia w swoich firmach do składania zamówień i akceptujące warunki oferty, na której oparte jest zamówienie. Takie zamówienie traktowane jest jako oferta Kupującego do zawarcia umowy z PTE Austria, ale nie jest wiążące dla PTE Austria, dopóki nie zostanie przyjęte zgodnie z punktem 2.5.

2.5. Jeżeli PTE Austria, według własnego uznania, przyjmie zamówienie Kupującego, wystawi Kupującemu potwierdzenie zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą wydania takiego potwierdzenia zlecenia lub konkludentnie (poprzez spełnienie świadczenia przez PTE Austria). Ustne lub pisemne oświadczenia są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia.

2.6. Zamówienie Kupującego będzie dla niego wiążące do momentu, gdy PTE Austria zrealizuje lub wyraźnie odrzuci zamówienie.

2.7. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają pisemnej zgody PTE Austria. Zlecenia, potwierdzenia zleceń, jak również ich zmiany i inne pisemne potwierdzenia są ważne także wtedy, gdy są składane drogą elektroniczną

2.8. Obietnice, zapewnienia i gwarancje ze strony PTE Austria lub porozumienia odbiegające od niniejszych OWS w związku z zawarciem umowy stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez PTE Austria.

2.9. Kupujący musi zgłosić nam informacje o produktach i usługach PTE Austria zawarte w katalogach, cennikach, broszurach, reklamach na stoiskach targowych, okólnikach, przesyłkach reklamowych lub innych środkach przekazu (materiał informacyjny), których nie można przypisać nam, o ile Kupujący przyjmie je za podstawę swojej decyzji o złożeniu zamówienia. W takim przypadku PTE Austria może wypowiedzieć się na temat jego poprawności. Jeśli Kupujący nie spełni tego obowiązku, taka informacja nie jest wiążąca, chyba że zostanie wyraźnie zadeklarowana jako część umowy.

2.10. Szacowane koszty podawane są bez gwarancji i są bezpłatne.

3. Ceny

3.1. Ceny odnoszą się wyłącznie do produktów i/lub usług, w tym do standardowego opakowania, i są naliczane EXW PTE – Pulp Test Equipment GmbH (Incoterms 2020), bez frachtu, ubezpieczenia, podatku VAT lub innych obowiązujących podatków od sprzedaży, ceł, opłat importowych lub innych opłat pobieranych w związku z dostawą, rozładunkiem i późniejszą obsługą, konserwacją i usługami przed lub po sprzedaży.

3.2. Jeśli ma to zastosowanie zgodnie z uzgodnionym terminem dostawy (Incoterms 2020), te koszty, wydatki i opłaty zostaną oddzielnie zafakturowane Kupującemu. Materiały opakowaniowe będą odbierane tylko za wyraźną zgodą i w każdym przypadku na ryzyko i koszt Kupującego.

3.3. Za zamówione przez Kupującego usługi, które nie są objęte pierwotnym zamówieniem, w przypadku braku umowy o honorarium przysługuje roszczenie o stosowne wynagrodzenie.

3.4. Ceny produktów sprzedawanych przez PTE Austria, są cenami podanymi w ofertach i zostały wynegocjowane z Kupującym.

3.5. Ceny pochodzą z czasu pierwszej wyceny. W przypadku, gdy do czasu dostawy wzrosły koszty lub zamówienie nie odpowiada ofercie, PTE Austria zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen.

3.6. Kupujący jest odpowiedzialny za zorganizowanie właściwej i przyjaznej dla środowiska utylizacji złomu. Jeśli PTE Austria zostanie to oddzielnie powierzone, to w przypadku braku umowy o wynagrodzeniu musi to być dodatkowo odpowiednio zrekompensowane w uzgodnionym za to zakresie.

3.7. Koszty podróży, diet i noclegów naliczane są oddzielnie. Czas podróży jest traktowany jako czas pracy.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. O ile nie uzgodniono inaczej, Kupujący dokonuje płatności w sposób podany w ofercie i potwierdzeniu zamówienia. Płatności dokonywane są w euro przelewem, bez opłat, na jeden z rachunków bankowych PTE Austria.

4.2. Faktury PTE Austria należy płacić na adres siedziby PTE Austria zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

4.3 Uprawnienie do potrącenia rabatu wymaga wyraźnej pisemnej zgody.

4.4. Referencje płatności podane przez Kupującego na dokumentacji przelewu bankowego nie są dla nas wiążące.

4.5. Kupujący nie może wstrzymywać lub zatrzymywać płatności lub innych zobowiązań, ani też potrącać ich z jakąkolwiek kwotą należną PTE Austria.

4.6. Wszelkie sugerowane zmiany warunków płatności będą wcześniej uzgodnione przez strony i zaakceptowane na piśmie przez PTE Austria.

4.7. Własność produktów przechodzi na Kupującego w dniu dostawy, o ile wszystkie roszczenia Kupującego wobec PTE Austria zostały do tego czasu w całości uregulowane; w przeciwnym razie PTE Austria zachowuje własność do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń. W przypadku odsprzedaży towaru, do którego PTE Austria zachowuje prawo własności, Kupujący przenosi swoją wierzytelność z odsprzedaży na PTE Austria jako zabezpieczenie praw PTE Austria, także wtedy, gdy towar zostanie przetworzony, przekształcony lub połączony z innym towarem.

4.8. Jeżeli Kupujący nie dokona jakiejkolwiek płatności na rzecz PTE Austria w terminie, PTE Austria może bez uszczerbku dla swoich innych praw

a) naliczać odsetki od zaległej kwoty w wysokości 1,25% miesięcznie, przy czym odsetki te naliczane są codziennie od dnia wymagalności do dnia faktycznej zapłaty zaległej kwoty; i/lub

b) zawiesić wykonywanie swoich zobowiązań, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego za takie opóźnienie, do czasu dokonania pełnej płatności; i/lub

c) żądać od Kupującego odszkodowania za wszystkie koszty i wydatki wynikające z opóźnienia w płatności przed podjęciem działań prawnych.

4.9. W przypadku zawinionego opóźnienia w płatności PTE Austria ma prawo do naliczenia procentu powyżej podstawowej stopy procentowej wymienionej w art. 456 austriackiego kodeksu przedsiębiorczości (UGB), który ma zastosowanie do obliczania ustawowych odsetek za zwłokę w transakcjach handlowych. Ponadto nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów upomnienia i ściągania należności.

5. SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

5.1. 5.1. Kupujący wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie jego danych wyłącznie w celu ochrony wierzycieli oficjalnie uprzywilejowanym stowarzyszeniom ochrony wierzycieli Alpen-ländischer Kreditorenverband (AKV), Österreichischer Verband Credit-reform (ÖVC), Insolvenzschutz-verband für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen (ISA) oraz Kredit-schutzverband von 1870 (KSV).

6. DOSTAWA

6.1. O ile nie uzgodniono inaczej, produkty będą dostarczane EXW PTE – Pulp Test Equipment GmbH (Incoterms 2020), a ryzyko utraty produktów przejdzie na Kupującego w momencie dostawy.

6.2. Terminy dostaw lub realizacji w związku z zaopatrywaniem w produkty są jedynie przybliżone. O ile PTE Austria nie postanowi wyraźnie inaczej, czas nie ma znaczenia dla dostawy produktów i PTE Austria nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, kary lub wydatki z powodu niedotrzymania terminu dostawy.

6.3. Rzeczywisty czas dostawy będzie zależał od spełnienia warunków wstępnych i rozpocznie się najpóźniej w jednym z następujących terminów:

a) data potwierdzenia zlecenia przez PTE Austria;

b) data spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków, technicznych, handlowych i innych, za które odpowiada Kupujący;

c) data otrzymania przez PTE Austria kaucji lub zabezpieczenia należnego przed dostawą danego towaru.

6.4. Kupujący uzyska wszelkie licencje lub zgody, które mogą być wymagane od władz lub osób trzecich w celu budowy instalacji i urządzeń. Jeżeli wydanie takich koncesji lub zezwoleń zostanie z jakiegokolwiek powodu opóźnione, termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony.

6.5. PTE Austria może realizować i obciążać Kupującego za dostawy częściowe lub zaliczkowe. Jeżeli uzgodniono dostawę na wezwanie, towar uznaje się za odwołany najpóźniej w rok po złożeniu zamówienia.

6.6. PTE Austria nie narusza umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań, a czas dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności lub okoliczności niezależnych od stron, które utrudniają dotrzymanie uzgodnionego czasu dostawy, w tym m.in. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wichury lub innej klęski żywiołowej, wojny, groźby lub przygotowania do wojny, konfliktu zbrojnego, nałożenia sankcji, embarga, zerwania stosunków dyplomatycznych lub podobnych działań; atak terrorystyczny, wojna domowa, zamieszki lub rozruchy; skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub bum soniczne; spory pracownicze; dobrowolne lub obowiązkowe przestrzeganie jakiegokolwiek prawa; przypadkowe uszkodzenie; utrata na morzu; niekorzystne warunki pogodowe; niedobór surowców; utrata głównych dostawców; przerwa lub brak usług komunalnych, w tym między innymi energii elektrycznej, gazu lub wody, opóźnienia w transporcie lub odprawie celnej, szkody w tranzycie; niezależnie od tego, czy dotyczą one PTE Austria lub któregokolwiek z jego podwykonawców.

7. GWARANCJA

7.1. PTE Austria gwarantuje przez okres dwunastu miesięcy od dostawy, że dostarczony instrument (zgodnie z definicją poniżej) a) jest zgodny ze specyfikacją dostarczoną przez PTE Austria; oraz b) jest wolny od ukrytych lub patentowych wad materiałowych lub wykonawczych, które utrudniają użytkowanie produktów zgodnie z zaleceniami PTE Austria, pod warunkiem, że wszystkie obowiązkowe czynności konserwacyjne zgodnie z instrukcją obsługi Instrumentu, o ile zostały wykonane, zostały wykonane przez PTE Austria lub przedstawiciela upoważnionego na piśmie przez PTE Austria i z zastrzeżeniem postanowień 9.2. Instrument („Instrument”) oznacza instrument i wszystkie jego akcesoria zakupione w PTE Austria. Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta są wyraźnie wykluczone, jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie. Gwarancja wygasa natychmiast, jeśli obowiązkowa konserwacja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

7.2. Jeżeli w okresie gwarancji zostanie stwierdzona wada produktu, PTE Austria usunie tę wadę, według swojego wyboru i na swój koszt, poprzez naprawę lub wymianę wadliwego produktu u Kupującego lub w PTE Austria lub odpowiednie obniżenie ceny. Okres gwarancji na naprawiony lub wymieniony produkt biegnie przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji. Wszelkie inne koszty i/lub wydatki, w tym między innymi koszty wysyłki, podróży i zakwaterowania ponosi Kupujący. W przypadku prac gwarancyjnych na terenie zakładu kupującego, kupujący udostępni nieodpłatnie wszelkie potrzebne pomoce, urządzenia dźwigowe, rusztowania i różne zaopatrzenie i przedmioty dodatkowe. Wymienione części stają się własnością PTE Austria.

7.3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie gwarancje PTE Austria dotyczą wyłącznie Kupującego i nie mogą być przenoszone ani cedowane na osoby trzecie.

7.4. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie ustawowe przepisy gwarancyjne. Wszelkie inne gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane) dotyczące jakości, stanu, opisu, zgodności z próbką lub przydatności do określonego celu (ustawowe lub inne) inne niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

7.5. PTE Austria nie ponosi odpowiedzialności za wadę produktów i/lub usług, jeśli wada nie zostanie zgłoszona PTE Austria w ciągu 10 dni od daty dostawy lub jeśli wada nie byłaby widoczna przy rozsądnej kontroli w okresie gwarancyjnym 12 miesięcy od daty dostawy.

7.6. Kupujący musi zawsze udowodnić, że wada istniała w momencie przekazania towaru.

7.7. Jeżeli produkt jest wytwarzany przez PTE Austria na podstawie danych projektowych, rysunków projektowych, modeli lub innych specyfikacji dostarczonych przez Kupującego, obowiązek gwarancyjny PTE Austria ogranicza się do zgodności ze specyfikacją Kupującego i w żadnym wypadku nie obejmuje materiałów zaopatrywanych przez Kupującego.

7.8. Usunięcie wady zgłoszonej przez Kupującego nie stanowi uznania wady.

7.9. PTE Austria nie udziela gwarancji na sprzedaż towarów używanych.

7.10. W przypadku, gdy reklamowane przez klienta wady są nieuzasadnione, klient zobowiązany jest do zwrotu nakładów poniesionych na stwierdzenie braku wad lub na usunięcie wad.

7.11. Wszelkie użytkowanie lub przetwarzanie wadliwego przedmiotu dostawy, które niesie ze sobą ryzyko dalszych szkód lub utrudnia lub uniemożliwia usunięcie przyczyny, musi zostać niezwłocznie wstrzymane przez Kupującego, chyba że jest to niewskazane.

7.12. PTE Austria jest uprawnione do przeprowadzenia lub zlecenia przeprowadzenia wszelkich badań, które PTE Austria uzna za konieczne, nawet jeśli spowoduje to, że towar lub elementy robocze nie będą nadawały się do użytku. Jeśli badanie to wykaże, że PTE Austria nie ponosi odpowiedzialności za wadę, to Kupujący musi ponieść koszty tego badania za odpowiednim wynagrodzeniem.

7.13. PTE Austria może zapobiec żądaniu odstąpienia od umowy poprzez usunięcie wady lub odpowiednie obniżenie ceny, o ile wada nie jest istotna i nie może zostać usunięta.

7.14. Fakt, że dzieło nie nadaje się w pełni do uzgodnionego użytku, nie stanowi wady, jeśli wynika to wyłącznie z rzeczywistych okoliczności, które różnią się od informacji, które były dostępne w momencie wykonania, ponieważ Kupujący nie wypełnia swoich zobowiązań do współpracy zgodnie z punktem 9.

7.15. Nie jest również wadą, jeśli instalacje techniczne Kupującego, takie jak linie zaopatrywania, okablowanie, sieci itp. nie są w dobrym stanie technicznym i operacyjnym lub nie są kompatybilne z dostarczonymi przedmiotami.

8. Rezygnacja

8.1. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Kupujący może odstąpić od umowy kupna produktów tylko wtedy, gdy dostawa produktów została opóźniona z powodu rażącego zawinienia PTE Austria i upłynął wyznaczony przez Kupującego rozsądny okres prolongaty. Odwołanie musi być dokonane w formie pisemnej, podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w swoich firmach. Wszystkie zrealizowane dostawy wykonane Usługi i czynności przygotowawcze zostaną odpowiednio zafakturowane na rzecz Kupującego.

8.2. Niezależnie od innych swoich praw PTE Austria może rozwiązać w całości lub w części umowę o zakup produktów lub Usług bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego, jeżeli

a) dostawa produktów lub wykonanie Usług jest niemożliwe lub opóźnione pomimo wyznaczenia rozsądnego terminu z przyczyn leżących po stronie Kupującego;

b) pojawią się obawy o wypłacalność Kupującego, a Kupujący na żądanie PTE Austria nie wpłaci przed dostawą zaliczki lub nie złoży odpowiedniego zabezpieczenia,

c) Kupujący jest lub stanie się niewypłacalny, lub

d) dostawa jest opóźniona z przyczyn określonych w punkcie 6.6 o więcej niż sześć miesięcy.

8.3. Inne skutki odwołania są wykluczone.

9. OBOWIĄZEK WSPÓŁPRACY ZE STRONY KLIENTA

9.1. Obowiązek świadczenia przez PTE Austria rozpoczyna się najwcześniej po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów technicznych, stworzeniu przez Kupującego technicznych i prawnych przesłanek (o których PTE Austria chętnie poinformuje na życzenie), otrzymaniu przez PTE Austria uzgodnionych przedpłat lub zabezpieczeń oraz wypełnieniu przez Kupującego umownych zobowiązań do prac wstępnych i współpracy, w szczególności także tych określonych w punktach poniżej.

9.2. W przypadku prac montażowych, które mają być przez nas wykonane, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia możliwości rozpoczęcia prac niezwłocznie po przybyciu ekipy montażowej PTE Austria.

9.3. Kupujący musi na swój koszt zabezpieczyć wymagane zezwolenia od osób trzecich, jak również zgłoszenia i zgody władz. O ich szczegóły można się do nas zwrócić.

9.4. Ilości energii i wody niezbędne do oddania świadczenia, w tym do próbnego uruchomienia, zapewnia na swój koszt Kupujący.

9.5. Na czas wykonania świadczenia Kupujący musi nam udostępnić nieodpłatnie zamykane pomieszczenia, niedostępne dla osób trzecich, do użytku pracowników oraz do przechowywania narzędzi i materiałów.

9.6. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnych budowlanych, technicznych i prawnych warunków wstępnych dla wykonywanych prac lub przedmiotu zakupu, które zostały opisane w umowie lub w informacjach przekazanych Kupującemu przed zawarciem umowy lub które Kupujący musiał znać na podstawie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej lub doświadczenia.

9.7. Kupujący jest również odpowiedzialny za zapewnienie, że instalacje techniczne, takie jak linie zaopatrywania, okablowanie, sieci i tym podobne są w stanie technicznie doskonałym i operacyjnym oraz są kompatybilne z przedmiotami zakupu lub pracami, które mają być przez nas wykonane.

9.8. PTE Austria jest uprawnione, ale nie zobowiązane do sprawdzenia tych instalacji za odrębnym wynagrodzeniem.

9.9. W szczególności przed rozpoczęciem prac montażowych Kupujący musi bez wezwania przekazać niezbędne informacje dotyczące lokalizacji ukrytych przewodów zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę lub podobnych instalacji, dróg ewakuacyjnych, innych przeszkód o charakterze konstrukcyjnym, możliwych źródeł zagrożenia, jak również niezbędne informacje dotyczące statyki.

9.10. Szczegóły dotyczące niezbędnych informacji związanych z zamówieniem można uzyskać u nas.

9.11. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za projekt i funkcjonalność dostarczonych części. Nie ma obowiązku sprawdzania dostarczonych przez Kupującego dokumentów, danych lub instrukcji – poza sporządzeniem dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej i poświadczeniem przestrzegania dyrektywy w sprawie maszyn oraz innych obowiązujących wytycznych – w odniesieniu do przedmiotu zaopatrywania, a odpowiedzialność z tego tytułu jest wykluczona. Obowiązek wydania certyfikatu może być umownie przeniesiony na Kupującego wprowadzającego do obrotu przedmiot dostawy.

9.12. Kupujący nie jest uprawniony do cesji wierzytelności i praw ze stosunku umownego bez pisemnej zgody PTE Austria.

10. WYKONANIE PRACY

10.1. PTE Austria jest zobowiązane do uwzględnienia późniejszych życzeń Kupującego dotyczących modyfikacji i rozszerzenia tylko wtedy, gdy są one konieczne ze względów technicznych dla osiągnięcia celu umowy.

10.2. Niewielkie zmiany w świadczeniu PTE Austria, które są obiektywnie uzasadnione i są rozsądne dla Kupującego, uważa się za zatwierdzone z góry.

10.3. Jeżeli po udzieleniu zamówienia z jakiegokolwiek powodu nastąpi zmiana lub uzupełnienie zamówienia, wówczas termin dostawy/wykonania przedłuża się o odpowiedni okres.

10.4. Jeżeli rozpoczęcie świadczenia lub spełnienie świadczenia ulegnie opóźnieniu lub przerwaniu na skutek okoliczności leżących po stronie Kupującego, w szczególności z powodu naruszenia obowiązku współdziałania zgodnie z pkt 9, terminy wykonania ulegają odpowiedniemu przedłużeniu, a terminy zakończenia odpowiednio przesunięciu.

10.5. Za konieczne z tego powodu składowanie materiałów i urządzeń itp. w przedsiębiorstwie PTE Austria, PTE Austria jest uprawnione do naliczania rzeczywistych kosztów składowania, które występują za każdy miesiąc lub część miesiąca opóźnienia w wykonaniu świadczenia, przy czym zobowiązania Kupującego do zapłaty i odbioru pozostają nienaruszone.

10.6. Jeżeli po zawarciu umowy Kupujący żąda spełnienia świadczenia w krótszym terminie, stanowi to zmianę umowy. Może to wymagać pracy w godzinach nadliczbowych i/lub mogą pojawić się dodatkowe koszty z powodu przyspieszenia zaopatrzenia w materiały, a wynagrodzenie jest odpowiednio zwiększane proporcjonalnie do niezbędnych wydatków.

10.7. Obiektywnie uzasadnione (np. wielkość instalacji, postęp budowy itp.) dostawy częściowe i świadczenia częściowe są dopuszczalne i mogą być fakturowane oddzielnie.

11. OBSŁUGA, KONSERWACJA I NAPRAWA

11.1. Niniejsze Warunki stosuje się odpowiednio do wszystkich zleceń na wykonanie usług serwisowych, konserwacyjnych i naprawczych („Usługi”), chyba że w niniejszym dokumencie postanowiono inaczej.

11.2. Kupujący, według uznania PTE Austria, udostępni produkty w swojej siedzibie lub zwróci je do siedziby PTE Austria na koszt i ryzyko Kupującego w celu wykonania Usług.

11.3. PTE Austria na żądanie i na koszt Kupującego przedstawi ofertę szacunkowych kosztów Usług z zastrzeżeniem punktu 2.1.

11.4. PTE Austria jest uprawnione do przeniesienia wszystkich praw i obowiązków dotyczących Usług na osoby trzecie.

11.5. Wszystkie Usługi na miejscu wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy PTE Austria.

11.6. Jeśli po przybyciu inżyniera niemożliwe jest wykonanie Usług, powstałe koszty zostaną naliczone zgodnie z aktualnymi stawkami PTE Austria, chyba że Kupujący poinformował PTE Austria o niemożności wykonania prac co najmniej tydzień przed terminem. Kupujący zostanie również oddzielnie zafakturowany za spowodowane przez niego 30-minutowe lub dłuższe czasy oczekiwania, np. z powodu wydłużonych czasów rejestracji wynikających z instrukcji bezpieczeństwa lub nieobecności osoby kontaktowej.

11.7. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dostępu do instrumentów, aby inżynier mógł bez przeszkód wykonać niezbędne Usługi. W trakcie realizacji Usług Kupujący zapewni wszelki wykwalifikowany i/lub upoważniony personel, który może być wymagany w celu umożliwienia przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

11.8. Jeżeli podczas realizacji zleceń serwisowych PTE Austria stwierdzi niewłaściwy stan produktów, PTE Austria może wykonać wszystkie Usługi, które PTE Austria uzna za niezbędne do przywrócenia i/lub utrzymania właściwego stanu danych produktów, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Kupującego. Wszystkie wykonane Usługi będą fakturowane Kupującemu po kosztach zgodnie z obowiązującymi taryfami, chyba że takie Usługi są objęte zobowiązaniami gwarancyjnymi PTE Austria zgodnie z punktem 7.

11.9. Miejscem wykonania jest miejsce, w którym świadczona jest Usługa. Ryzyko w odniesieniu do Usług przechodzi na Kupującego z chwilą wykonania Usług.

11.10. Jeśli PTE Austria nie będzie w stanie wykonać usług w uzgodnionym terminie z powodu możliwych do udowodnienia przyczyn, takich jak mobilizacja, wojna, rewolta, strajk, lokaut, pandemia lub inne przyczyny, za które PTE Austria nie może ponosić odpowiedzialności lub które są poza jej kontrolą, jak przyjęto w ogólnych zasadach prawnych „Siły wyższej”, to między obiema stronami zostanie uzgodniony odpowiedni nowy termin prac.

12. ZAŁOŻENIE RYZYKA

12.1. Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie, gdy PTE Austria posiada przedmiot zakupu, materiał lub dzieło gotowe do odbioru w zakładzie lub magazynie PTE Austria, dostarcza go samodzielnie lub przekazuje przewoźnikowi.

12.2. Kupujący powinien zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie od tego ryzyka. PTE Austria zobowiązuje się do ubezpieczenia transportu na pisemne życzenie Kupującego i na jego koszt. Kupujący zatwierdza każdy zwyczajowy sposób wysyłki.

13. OPÓŹNIENIE W ODBIORZE

13.1. Jeśli kupujący zwleka z odbiorem dłużej niż 4 tygodnie (odmowa odbioru, opóźnienie w pracach wstępnych lub inne, brak wezwania w odpowiednim terminie w przypadku dostawy na wezwanie) i jeśli mimo wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego kupujący nie zapewnił usunięcia leżących po jego stronie okoliczności, które opóźniają lub uniemożliwiają wykonanie świadczenia, PTE Austria jest uprawnione w przypadku ważnej umowy do innego rozmieszczenia urządzeń i materiałów, które zostały określone dla wykonania dzieła, o ile w przypadku kontynuacji wykonania dzieła PTE Austria ponownie je zapewni w czasie odpowiednim do okoliczności.

13.2. W przypadku zwłoki w odbiorze ze strony Kupującego PTE Austria jest podobnie uprawnione, w przypadku nalegania na realizację umowy, do przechowania towaru w siedzibie PTE Austria, za co PTE Austria należy się opłata za przechowanie zgodnie z punktem 11.5.

14. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

14.1. Poza zakresem odpowiedzialności za produkt PTE Austria ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy udowodni się, że dana szkoda powstała w wyniku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, w granicach przepisów ustawowych. PTE Austria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania zwykłego zaniedbania.

14.2. PTE Austria nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się wszelkich zobowiązań gwarancyjnych za szkody lub straty wynikające z późniejszego użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktów i/lub usług przez Kupującego (lub osoby trzecie), w tym m.in.

a) normalne zużycie;

b) nieprawidłowych warunków pracy lub eksploatacji wykraczających poza te, o których mowa w specyfikacji produktu, w tym wyładowań atmosferycznych, nadmiernego napięcia i wpływów chemicznych;

c) zaniedbania lub umyślnego działania Kupującego (lub użytkownika końcowego) lub jego przedstawicieli lub pracowników, lub nieprzestrzegania instrukcji PTE Austria dotyczących użytkowania produktów;

d) montaż, instalacja, modyfikacja, zmiana, serwis lub naprawa, które nie zostały podjęte przez PTE Austria lub przedstawiciela upoważnionego pisemnie przez PTE Austria; oraz

e) zgodność lub brak zgodności z wymogami licencyjnymi.

14.3. Odpowiedzialność PTE Austria za wszelkie roszczenia, czy to w oparciu o umowę, delikt, ustawę, odszkodowanie lub w inny sposób, wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, jest ograniczona łącznie do wartości danego zamówienia. Wszelkie roszczenia przekraczające to ograniczenie odpowiedzialności są wyraźnie wykluczone.

14.4. W żadnym wypadku PTE Austria nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za (I) wszelkie pośrednie, specjalne, wtórne, przypadkowe lub karne straty lub szkody; lub (II) utratę danych lub innego sprzętu lub własności; lub (III) straty lub szkody gospodarcze; lub (IV) ponoszenie odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez osoby trzecie, w tym w każdym przypadku za szkody uboczne i karne; lub (V) wszelkie straty rzeczywistego lub przewidywanego zysku, odsetek, przychodów, przewidywanych oszczędności lub działalności gospodarczej lub szkody dla wartości firmy w związku z lub wynikające z zamówienia.

14.5. Z zastrzeżeniem poprzednich akapitów niniejszego punktu 9 oraz ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszym dokumencie, wszelkie roszczenia, które mogą wynikać z zamówienia lub w związku z nim, będą, w zakresie możliwym z punktu widzenia prawa, rozpatrywane zgodnie z odpowiednią polisą ubezpieczeniową stron od odpowiedzialności cywilnej.

15. PRZEDAWNIENIE

15.1. Wyklucza się prawo Kupującego do dochodzenia wszelkich roszczeń wobec PTE Austria wynikających ze zobowiązań gwarancyjnych Kupującego wobec Kupującego w związku z odsprzedażą produktów. W przypadku, gdy wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń jest zabronione przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, prawo do dochodzenia roszczeń jest ograniczone okresem gwarancji przewidzianym w punkcie 7.1.

15.2. Wszelkie inne roszczenia muszą zostać wniesione przez Kupującego do właściwych sądów w ciągu dwóch lat od dostawy, z wyjątkiem przypadków, w których prawo ustawowe przewiduje krótszy termin przedawnienia.

16. PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ OSÓB TRZECICH

16.1. W przypadku wszelkich świadczeń, które PTE Austria wykonuje według dokumentacji Kupującego (specyfikacje projektowe, rysunki, modele lub inne specyfikacje itp.), gwarancję, że produkcja tych dostaw nie narusza praw własności przemysłowej osób trzecich, przejmuje wyłącznie Kupujący.

16.2. Jeśli mimo to zostaną zgłoszone roszczenia dotyczące praw własności przemysłowej osób trzecich, PTE Austria jest uprawnione do wstrzymania produkcji dostaw na ryzyko Kupującego do czasu wyjaśnienia praw osób trzecich, chyba że jest oczywiste, że roszczenia są nieuzasadnione.

16.3. Kupujący zwolni nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody w tym zakresie.

16.4. PTE Austria ma prawo żądać od Kupujących odpowiednich zaliczek na koszty za wszelkie koszty prawne.

16.5. Podobnie PTE Austria może żądać od Kupującego zwrotu niezbędnych i celowych kosztów, które poniosło PTE Austria.

16.6. PTE Austria jest uprawnione do żądania odpowiednich zaliczek na koszty w przypadku kosztów sądowych.

17. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

17.1. Kupującemu nie przyznaje się ani nie udziela żadnych praw w odniesieniu do istniejących lub przyszłych praw własności intelektualnej PTE Austria (które obejmują prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa do topografii, prawa do wzorów, znaki towarowe, patenty, nazwy domen i wszelkie inne prawa własności intelektualnej o podobnym charakterze, zarejestrowane lub nie, istniejące gdziekolwiek na świecie w produktach lub z nimi związane).

17.2. Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności PTE Austria od wszelkich roszczeń, szkód lub strat wynikających z lub w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej jakichkolwiek danych projektowych, rysunków projektowych, modeli lub innych specyfikacji dostarczonych przez Kupującego.

18. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONTROLI EKSPORTU

18.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każda dostawa realizowana przez PTE Austria jest objęta wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, a Kupujący jest zobowiązany do ich przestrzegania.

18.2. Kupujący nie może odsprzedawać, (re)eksportować lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek produktów PTE Austria z naruszeniem obowiązujących przepisów o kontroli eksportu i ponosi odpowiedzialność wobec PTE Austria oraz zabezpiecza je przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z naruszenia tego postanowienia.

19. ZGODNOŚĆ

19.1. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw, rozporządzeń, kodeksów i innych wymogów prawnych, w tym bez ograniczeń dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu.

20. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

20.1. Umowa podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Rezygnuje się z zastosowania Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

20.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy w Wels, Austria.

21. RÓŻNE

21.1. Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają bez zmian. Nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne postanowienie uznaje się za zastąpione przez warunek lub postanowienie ważne i wykonalne, które najbliżej wyraża intencję handlową nieważnego, nielegalnego lub niewykonalnego warunku lub postanowienia.

21.2. Kupujący zachowa w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje, w tym oferty, dokumenty przetargowe i tym podobne, uzyskane w ramach stosunków z PTE Austria i niezwłocznie zwróci je PTE Austria na żądanie lub w przypadku, gdy kupujący nie złoży w PTE Austria odpowiedniego zamówienia.

21.3. Kupujący nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z zamówienia lub w związku z nim na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody PTE Austria.